Daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňovník:

fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu

Predmet dane:

Predmet dane z príjmu fyzických osôb tvoria príjmy:

zo závislej činnosti (§ 5),

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6),

z kapitálového majetku (§ 7),

ostatné príjmy (§ 8).

Predmetom dane nie sú položky uvádzané v zákone č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov § 3 ods. 2. (napr. príjem získaný darovaním , dedením, úver pôžička atď.)

Základ dane:

Základ dane sa zistí ako súčet  čiastkových základov dane z

a)

príjmy zo závislej činnosti podľa § 5,

príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2,

ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane podľa §11

a

b)

príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 a 3,

príjmy z kapitálového majetku podľa § 7,

ostatné príjmy podľa § 8.

Čiastkovým základom dane je rozdiel:

zdaniteľné príjmy (=príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy)

- daňové výdavky (= výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 (11))

vypočítaný pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Sadzba dane:

Od roku 2013 sú sadzby konkrétne nasledovné:

19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (pre rok 2013 je suma platného životného minima konkrétne 34 401,74 eur),

25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Okrem toho od roku 2013 existuje tzv. osobitná sadzba dane vo výške len 5 %, ktorú platia vybraní ústavní činitelia, napr. prezident, vláda a poslanci NR SR.

Na rok 2013:

Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura.

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 34401,74 eura,
- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 34401,74 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2866,81 eura / mesiac.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Nezdaniteľné časti základu dane

nezdaniteľné časti základu dane sú:

19,2 × životné minimum, ak daňovník má základ dane, ktorý sa rovná alebo je nižší ako 100× životné minimum platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

(44,2 × životné minimum - 1/4 základu dane), ak daňovník má základ dane vyšší ako 100× životné minimum platné k 1. januáru zdaňovacieho obdobia

špeciálne sumy pri spoločnom zdaňovaní manželov (§11 (3))

istá časť preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa §11 ods. 8.

Na rok 2013:

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 311,32 eura.

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 je 3735,94 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19458 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8600,436 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 34401,75 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera za rok 2013

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 3735,94 eura – vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 12336,372 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2013 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 786 = 2% z 47160 = 943,20 eura.

Daňový bonus

Daňovník, ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa §5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo ktorý mal zdaniteľné podľa § 6 ods.1 a 2 (nie napr. príjmy z prenájmu) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 6 ods.1 a 2, môže si od dane odpočítať 21,03 eura mesačne (čiže tzv. "daňový bonus") na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom.

Daňový bonus za rok 2013

Január – jún 2013 suma 21,03 eura na jedno dieťa.
Júl – december 2013 suma … eura na jedno dieťa.
Za celý rok 2013 suma … eura na jedno dieťa.

Daňové priznanie podáva:

Podľa zákona o dani z príjmu ste povinní podať daňové priznanie, ak ste zdaňovacom období dosiahli zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Daňové priznanie ste povinní podať aj v prípade, že ste dosiahli príjmy, ktoré presahujú vyššie uvedenú sumu, ak vaše príjmy:

plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,

plynú zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov, ak daňovník má príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo iných orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ,

nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň, keďže ide o nepeňažné príjmy,

daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej ročné zúčtovanie) alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11,

poberal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,

poberal iné druhy príjmov podľa § 6 až 8 (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak nie sú od dane oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11,

poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a po uplynutí zdaňovacieho obdobia si uplatní nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou.

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia

Typy daňových priznaní:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A  podáva daňovník, ktorému plynú v príslušnom zdaňovacom období peňažné aj nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. (prípadne aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené alebo príjmy zdanené zrážkou).

Ak poberal daňovník v zdaňovacom období aj iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona) alebo len iné zdaniteľné príjmy, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Tento typ daňového priznania vždy podáva daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu bez ohľadu na to, či vedie jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo či uplatňuje paušálne výdavky.

Daňové priznanie nepodáva osoba, ktorá mala zdaniteľné príjmy iba zo závislej činnosti (prípadne aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy od dane oslobodené alebo príjmy zdanené zrážkou) a požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania týchto príjmov – bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov. Ak táto osoba nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, je povinná podať daňové priznanie typu A, ak hrubá mzda presiahla za rok 2013 sumu 1 867,97 €.

Daň sa nevyrubí a neplatí… (§ 46) za rok 2013

- ak za rok 2013 nepresiahne 16,60 eura alebo
- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2013 nepresiahnu 1867,97 eura.Články

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám