Prenesenie daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác

Novelou zákona o DPH sa zavádza v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH prenesenie daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane. Od 1.1.2016 platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

- dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa osobitného predpisu

- dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods.1 písm. b) zákona o DPH, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa osobitného predpisu

- dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa osobitného predpisu

Osobitným predpisom je Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014, ktorým sa mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93.

Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH, a príjemca stavebných prác, platiteľ dane, prizná daň a súčasne si uplatní odpočítanie dane, ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane.

Platiteľ dane pri posudzovaní, či sa na ním dodané plnenia uplatní prenos daňovej povinnosti, vychádza zo sekcie F - Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014, ktorým sa mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93, ktoré nájdete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1209&from=SK (sekcia F: Stavby a stavebné práce, str. 95 až 99).

K príslušnej sekcii F osobitného predpisu (vyššie uvedeného) sú k dispozícii vysvetlivky, ktoré bližšie špecifikujú dané činnosti (divízie 41 až 43 CPA) a pomáhajú tak k zatriedeniu, či daná činnosť patrí do sekcie F alebo tam nepatrí. Vysvetlivky sú k dispozícii nasledovne:
https://www.financnasprava.sk/stavby.pdf

Taktiež je na internetovej stránke Finančnej správy SR zverejnené oznámenie k zoznamu činností patriacich do niektorej z divízií 41 až 43 štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a k zoznamu činností, ktoré nepatria do divízií 41 až 43 CPA, ktoré nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/Oznam_CPA.pdf

Ďalej bol k uvedenej problematike vydaný Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na internetovej stránke Finančnej správy SR nasledovne:
https://www.financnasprava.sk/MP_stavebn_prac.pdf

a Usmernenie k zatrieďovaniu stavebných prác do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov taktiež dostupné na internetovej stránke Finančnej správy SR:
https://www.financnasprava.sk/Usmernenie_CPA.pdfČlánky

SLEDUJTE AKTUÁLNE DIANIE A ZMENY V OBLASTI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A ZÁKONOV

chcete vedieť viac? ozvite sa nám